Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ανακοίνωση του διοικητή του Νοσοκομείου Χατζηκώστα,για την επιβολή κυρώσεων σε δυο γιατρούς

Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ με έγγραφό της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, έκανε γνωστό ότι επιβλήθηκαν από τον ΕΟΠΠΥ σε βάρος δυο ιατρών ΕΣΥ του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο), διότι κατά τον διενεργήσαντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εκ μέρους των, αναληθή παραστατικά ή στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Οι έγγραφες απολογίες των ιατρών κρίθηκαν ανεπαρκείς από την...
Διοίκηση του Νοσοκομείου. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση έκρινε ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη θέση των εν λόγω ιατρών σε αργία, επειδή υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και την ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος λόγω της επανειλημμένης ως άνω παράβασης του υπαλληλικού του καθήκοντος εκ μέρους των εγκαλούμενων ιατρών με πρόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προβαίνοντας στις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, αποφάσισε την αναστολή άσκησης καθηκόντων των δυο (2) ιατρών Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Νόμου 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4325/2015 και ισχύει σήμερα. Η απόφαση αναστολής καθηκόντων ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ, εάν μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης αναστολής καθηκόντων, το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, δεν συνέλθει εντός της εν λόγω προθεσμίας για να γνωμοδοτήσει για τη θέση των υπαλλήλων σε αργία.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ