Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσουν θέση Ειδικού Παιδαγωγού

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν θέση Ειδικού Παιδαγωγού για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας....

Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες


Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».