Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Θέσεις απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκηρύσσουν τις παρακάτω θέσεις (μερικής απασχόλησης) για την κάλυψη των αναγκών του
Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων:
1. Θέση Φιλολόγου
Προϋποθέσεις:
Πτυχίο ΠΕ Φιλολογίας/ΦΠΨ/Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της ...
αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
καλήγνώσηΗ/Υ (Word, Excel, Internet)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

2. Θέση Φυσικού 
Προϋποθέσεις:
Πτυχίο ΠΕ Φυσικής, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

3. Θέση Μαθηματικού
Προϋποθέσεις:
Πτυχίο ΠΕ Μαθηματικών, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

4. Θέση Καθηγητή/τριας Αγγλικής
Προϋποθέσεις:
πτυχίο ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
εξοικείωση με  εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
καλή γνώσηΗ/Υ (Word, Excel, Internet)

5. Θέση Καθηγητή/τριας Πληροφορικής
Προϋποθέσεις:
πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής  ή αντίστοιχων και συναφώντµηµάτων. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
εξοικείωση με  εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

6. Θέση Καθηγητή/τριας Εικαστικών
Προϋποθέσεις:
Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών .Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
εξοικείωση με  εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
καλήγνώσηΗ/Υ (Word, Excel, Internet)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

7. Θέση Ψυχολόγου
Προϋποθέσεις:
Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και παιδικής προστασίας
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)


Η αποστολή βιογραφικών των ενδιαφερόμενων γίνεται μόνο  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.grέως 28/09/2017.