Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Οι Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών συνεδριάζει την Παρασκευή και ώρα 13.30 στην αίθουσα «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
1. Έγκριση της αρ. 9/204/13-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων με θέμα: «Λήψη απόφασης για 2η παράταση ...
ισχύος της με αριθμό 3/82/15.4.2016 απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ με θέμα: Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών»
Εισηγητής: κ. Ευθ.  Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ι.
2. Έγκριση της αρ. 166/02-08-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς
3. Έγκριση της αρ. 167/02-08-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Δίδακτρα εκπαιδευτικών τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών: Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Κ.Δ.Α.Π., για το διδακτικό έτος 2017-2018».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς
4. Έγκριση της αρ.120/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής με θέμα: «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικον. έτους 2017  ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»
Εισηγητής: κ. Φίλιππος Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
5. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).
Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, Πρόεδρος ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι
6. Αίτημα για εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).
Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, Πρόεδρος ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι
7. Καθορισμός αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).
Εισηγήτρια: κ. Γ. Γιώτη, Πρόεδρος ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 8 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδού Ακαδημίας». (ΕΠΖ 87/2017

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 9 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, με αριθμό κυκλοφορίας INN 1270 στην οδό Λαμποβιτιάδη στα Ιωάννινα».(ΕΠΖ 88/2017

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 10 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΝ 6420 στην οδό Πλαπούτα στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 89/2017

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 11 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΚ 7958 στην οδό Κουντουριώτη στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 90/2017


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 371/2017 ΑΔΣ με θέμα: «Διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για στοχευμένη παρουσία - προβολή των Ιωαννίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmediapresence). (Κ.Α. 00.6431.001)».
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
13. Διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για στοχευμένη παρουσία - προβολή των Ιωαννίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmediapresence). (Κ.Α. 00.6431.001).
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
14. Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης
Εισηγήτρια: κα Β. Μέγα, ΑντιδήμαρχοςΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς Πρόεδρος

15. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών
16. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4368/2016


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Δ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος
17. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του καλαμιώνα της Λίμνης Παμβώτιδας».
Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Κατσικάς»
19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών»
20. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη»
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου» Άνω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών.
22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  εργασιών του έργου : «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015»
23. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών»
24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε. Ιωαννίνων»
25. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Κατσικάς».
26. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη»
27. Παρέμβαση σε τμήμα χωματόδρομου δημοτικής έκτασης στην εκτός σχεδίου περιοχής Μαρμάρων


ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
28. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών οικ. έτους 2017 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου Ν. Ιωαννίνων.
29. Έγκριση  διοργάνωσης  έκθεσης φωτογραφίας του Τσέχου φωτογράφου Jindrich Streit στη Δημοτική Πινακοθήκη και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.
30. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Πάτρα για συνάντηση με το Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε.
31. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Γκόλα στην Αθήνα.
32. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα του Δημ. Συμβούλου κ. Ευθ. Χρυσοστόμου στην Αθήνα.
33. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Ελ. Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε ημερίδα με τίτλο: «Βιώσιμη κινητικότητα στους ΟΤΑ»
34. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Ελ. Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στο 8ο  Διεθνές  Συνέδριο για την έρευνα στις Μεταφορές «ICTR ’17».