Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (ποσοστό 5%)

Ηλεκτρονικά η υποβολή από τις 25 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλλουν από 25 Αυγούστου μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.Η εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/ και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών, που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:
– Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται: Ένα αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου μηχανογραφικού του δελτίου και της υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.
– Υπογράφουν τα δύο ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).
– Αποστέλλουν (μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο ανωτέρω έγγραφα μαζί με ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (που έχει εκδοθεί, μετά από εξέταση ένστασης του υποψηφίου, από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ), ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.
Η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με κούριερ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0088, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα
με την ένδειξη: Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2017 και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 5η Σεπτεμβρίου 2017.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (4 Σεπτεμβρίου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς «κλειδώνει» το σύστημα.