Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-100.000€ για την αισθητική αναβάθμιση του παλιού Δημαρχείου Φιλιατών

Ο Δήμαρχος Φιλιατών προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 99.630,01 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών www.filiates.gr, ενώ το...
έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται δωρεάν υποχρεωτικά από το Δήμο Φιλιατών μέχρι και τις 24/8/2017 ημέρα Πέμπτη και από 8:00 πμ έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες.Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα τηλέφωνα 2664360163 & 165, FAX επικοινωνίας 2664022989, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Αρετή Κούρτη.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών-Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας οδός Ελ. Βενιζέλου 8 46300 Φιλιάτες ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).