Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 13/7/2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι
θέματα:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017.
2. Τροποποίηση της αριθμ. Α.Δ.Σ. 46/2017 περί έγκρισης αιτημάτων για
την κάλυψη αναγκών τακτικού προσωπικού έτους 2017, στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες, στους ...
ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού..<Προσλήψεις
τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ>.
3. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών υπηρεσιών στους ΟΤΑ
α΄βαθμού . για την κάλυψη αναγκών τακτικού προσωπικού, στις
υπηρεσίες καθαριότητας .
4. Λήψη απόφασης για την παροχή εργασίας στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας, μέχρι την κατάρτιση των
προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές και όχι πέραν της
31.03.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 24 του ν. 4479/2017.
5. Έγκριση συμμετοχής του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πρέβεζας
στις Θερινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Ομίλου για την
προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας
«ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ».
6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
Πρέβεζας.
Σελ. 1 από 2
Τα 1-2-3 & 4 θέματα κρίνονται ως κατεπείγοντα, επειδή σύμφωνα με την
εγκύκλιο υπ αριθμ.19 του ΥΠΕΣ, με θέμα Οδηγίες για την εφαρμογή του
άρθρου 24 του Ν.4479/2017(Α΄94)-Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά
τους πρόσωπα-Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση
των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές, πρέπει να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως τις 31 Ιουλίου 2017 και να αποσταλεί στην
Αποκεντρωμένη το αίτημα για τροποποίηση του Οργανισμού μας και
σύσταση νέων θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας (ανταποδοτικού
χαρακτήρα) σύμφωνα όπως έχουν αποτυπωθεί στην εισήγηση της Δ/νσης
Αγροτ. Ανάπτυξης προκειμένου να λειτουργήσει η υπηρεσία με αποκομιδή
απορριμμάτων με την σύσταση επι πλέον θέσεων συνοδών και
οδοκαθαριστών . Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για λόγους δημόσιας υγείας
απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας. Παρέχεται
λοιπόν η δυνατότητα μέχρι τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων
διοριστέων για την κάλυψη των προαναφερόμενων υφιστάμενων κενών
οργανικών θέσεων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, του
άμεσα διαθέσιμου σήμερα προσωπικού, του συνόλου του προσωπικού που
απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων μέχρι την 7.6.2017
σύναψης νέων συμβάσεων , με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
Το 5 θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, επειδή το χορευτικό θα πρέπει να
αναχωρήσει μεθαύριο Παρασκευή 14/7/2017 στην Νάουσα για να
συμμετάσχει στις Θερινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του «Ομίλου για την
προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας
«ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ», στη Νάουσα το Σάββατο 15 Ιουλίου και την
Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 ( Δημοτικό Θερινό Θέατρο Νάουσας).
Το 6 θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, καθώς μετά την πρόσληψη προσωπικού,
που ήδη έχει τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας , επείγει η
έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας , της οποίας προϋπόθεση είναι
η έγκριση του Πρότυπου Κανονισμού, και η άμεση διασύνδεση με το Ενιαίο
Πληροφοριακό σύστημα.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ