Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Δείτε τη μοριοδότηση των υποψηφίων Διευθυντών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 103027/Θ2/19-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2144 Β’) καταρτίστηκε ο πίνακα αποτίμησης, κατά φθίνουσα σειρά των κριτηρίων των κατηγοριών α΄ και β΄ για τους υποψηφίους για την επιλογή διευθυντή στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς για τη διετία 2017-2019. Τα ονόματα των...
τριών υποψηφίων διευθυντών κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότηση με την παρακάτω σειρά:
1) Καλύβα Ελένη, ΠΕ01 & ΠΕ 02, Σύνολο Μορίων: 14,50,
2) Γεωργούλας Χρήστος, ΠΕ01, Σύνολο Μορίων: 13,
3) Σταθόπουλος Κων/νος, ΠΕ04.01, Σύνολο Μορίων: 10,50.