Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Ο ΕΟΣ Μετσόβου Aναβαθμίζει την αγωνιστική και τουριστική χιονοδρομία στην περιοχή

Mε την αρωγή και υποστήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου 

Πιστοποίηση στίβων Δρ. Αντοχής
Ο ΕΟΣ Μετσόβου με την αρωγή και υποστήριξη του Δήμου
Μετσόβου και της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποιεί ένα
σημαντικό έργο που αναβαθμίζει την αγωνιστική και τουρι-
στική χιονοδρομία στην περιοχή του Μετσόβου. Συγκεκριμέ-
να στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου ολοκληρώθηκαν οι πι-
στοποιήσεις από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS)
τρείς πίστες Δρ. Αντοχής 1.5, 1.2 και 2.5 χλμ. Με τις συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις το Χ/Κ ...
Ανηλίου αναβαθμίζεται σε με-
γάλο βαθμό, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματο-
ποιηθούν εθνικές και διεθνείς αγωνιστικές εκδηλώσεις των
συγκεκριμένων αθλημάτων.
Ως εκ τούτο, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μετσοβου απο-
τελεί πλέον το μοναδικό εθνικό χιονοδρομικό προορισμό που
θα έχει τις περισσότερες και πιο άρτιες πίστες Δρ. Αντοχής.
Πληροφορίες: 6937210683