Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΚΟΝΙΤΣΑ - Στην πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων προχωρά ο δήμος

Ο Δήμος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 120/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με τις παρακάτω ειδικότητες, και τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο δύο (2) μηνών. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δύο (2) εργαζόμενοι και
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων (JCB), ένας (1) εργαζόμενος.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισοτιμία αυτού, 3) Φωτοαντίγραφο της αδείας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων και της άδειας οδήγησης όπως απαιτείται, 4) Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται, 5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων, 6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κόνιτσας ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κόνιτσας (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου –Κόνιτσα τηλ:2655 360313), αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Βασιλική Τσινασλάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.