Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΑΡΤΑ - Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο

Ο δήμος Αρταίων καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12-5-2017 έως την 18-5-2017, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ.Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00-13:00. Τα προσόντα για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας είναι: 1) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια, 2) Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο, 3) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον...
διορισμό επισυνάπτονται: α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου Αρταίων περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως. β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, αντί πιστοληπτικού ποινικού μητρώου. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. δ) Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος, ε) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ, στ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, ζ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ο αιτώντας). Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αρταίων επί των οδών Περιφερειακής οδού & Αυξεντίου καθώς και στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 9. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 13:00 στην Διεύθυνση Περ.Οδός και Αυξεντίου Τηλέφωνα 26813 62212,213 (Ε. Πανούτσου & Ε. Σαπρίκης) Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση