Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ :Πρόσκληση για τη "Δικτύωση και προβολή του τουρισμού"

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020" εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το έργο "Δικτύωση και προβολή του...
τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου". Δυνητική δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.