Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ - Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δύο (2) μηνών µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου. Περιοχή απασχόλησης είναι ο δήμος Ζηρού της ΠΕ Πρέβεζας, Γραφεία Υπηρεσίας & Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης. Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε...
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100 Πρέβεζα (τηλ. επικοινωνίας: 26820-89890) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02/03/2017 έως 8/03/2017). Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εντός της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Για να διαβάσετ αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ