Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - Θα προσληφθούν δύο (2) ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί και δύο (2) ΠΕ Δασολόγοι

Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των απρόβλεπτων κατεπειγουσών αναγκών που προήλθαν στο δήμο από την ανάρτηση των δασικών χαρτών από το αρμόδιο υπουργείο. Πιο...
συγκεκριμένα, θα προσληφθούν δύο (2) ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί και δύο (2) ΠΕ Δασολόγοι, οι οποίοι θα έχουν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση των ήδη εντοπισμένων λαθών, τη σωστή αποτύπωση των ορίων των οικισμών και τη σωστή διαμόρφωσή τους εκεί που δεν υπάρχουν καθόλου όρια οικισμών, όπως και η ορθή ερμηνεία των δασικών χαρτών, η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την δασική νομοθεσία και τις δυνατότητες που εκείνη παρέχει σε πιθανές αντιρρήσεις που θέλουν να υποβάλλουν οι πολίτε για τα αγροτεμάχιά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ. ΑΜΚΑ., ΑΜ ΙΚΑ . 2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 5. Αντίγραφα απόδειξης των προσόντων, Αδειών άσκησης επαγγέλματος, Γνώσης Χειρισμού Η/Υ 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι • πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 • Δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ (Δ/νση: Αγία Κυριακή, τηλ: 2654360100) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπόμπολη Αλεξάνδρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου