Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΓΕΩΤΕΕ:Ανακοίνωση για τα προβλήματα Γεωτεχνικών από τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από γεωτεχνικούς μέλη μας, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για συμπεριφορές και μεθοδεύσεις που συμβαίνουν και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που δυσκολεύει την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη λειτουργία των υπηρεσιών και τις συνθήκες εργασίας των γεωτεχνικών συναδέλφων, με παράλληλη υποτίμηση του ρόλου των επιστημόνων γεωτεχνικών, που είναι τόσο σημαντικός στην αναγκαία αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα της...
Εθνικής Οικονομίας, την οποία έχουν τόση ανάγκη οι ασχολούμενοι με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία.Τα όσα συμβαίνουν, στη Δ/νση Υδάτων, υπηρεσία με ευαίσθητο και σημαντικό αντικείμενο που είναι η διαχείριση των υδάτων, υπόγειων και επιφανειακών, δε μπορεί να μας αφήνουν αδιάφορους. Ειδικά ενόψει της αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων δε νοείται η υπηρεσία να εξακολουθεί να μην έχει κανένα γεωλόγο.Οι εσκεμμένες μετακινήσεις υπαλλήλων και ιδιαίτερα γεωτεχνικού με εμπειρία και η αντικατάσταση από άλλον με μικρότερο βαθμό, μπορεί να θεωρηθεί ως μεθόδευση σε ότι αφορά τις αναλήψεις θέσεων ευθύνης, στοχευμένα από υπαλλήλους άλλων κλάδων που κατέχουν τα λιγότερα τυπικά προσόντα στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Οι μετακινήσεις αυτές, δε μπορεί να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, όταν η ίδια η Υπηρεσία είναι εξόχως ελλειμματική σε προσωπικό, το δε πρόβλημα δε ξεπερνιέται απλά με την αντικατάσταση αυτών που σκοπίμως μετακινούνται. Είναι πολύ περισσότερο φανερό ότι έχουν χαρακτήρα τιμωρητικό και ελέγχου των θέσεων ευθύνης σε παρόντα χρόνο αλλά και μελλοντικά, και σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της ίδιας της Υπηρεσίας. Η πρωτοτυπία της μετακίνησης, που έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προφανείς λόγοι που προβλήθηκαν στις αντιρρήσεις των αδίκως μετακινούμενων, φανερώνει τις αληθείς προθέσεις των εμπνευστών του «νέου» τρόπου Διοίκησης που επιβάλλει ο κος Μιχελάκης, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.Χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του τρόπου «Διοίκησης» είναι και οι σχετικές αποφάσεις, την αμφισβήτηση των οποίων εκφράζει και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ανακοίνωσή του, που αφορούν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθορίζει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις με τρόπο αυθαίρετο, διαφορετικά δε ανά κλάδο: μηχανικών, γεωτεχνικών κ.λ.π., με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες, ακόμη και μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου κλάδου και αυτό έχει ως συνέπεια την κακή λειτουργία των υπηρεσιών σε βάρος φυσικά και του πολίτη σε μια εποχή αβάστακτων δυσκολιών για αυτόν.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, δυστυχώς, λειτουργεί εκτός του πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, με ευθύνη του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα κου Μιχελάκη, η αρμοδιότητα του οποίου σταματά στην τοποθέτηση των διορισμένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Υ.Σ. έχει ορισθεί από το νομοθέτη να προστατεύει τους υπαλλήλους από την αυθαιρεσία της εξουσίας και όχι να λειτουργεί ως όργανό της, όπως αυτό αποδεικνύεται από την απάντηση του Υ.Σ. στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην σχετική ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ.Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ως ο κατ’ εξοχή επιστημονικός εκπρόσωπος των γεωτεχνικών, δεν θα ανεχθεί την υποτίμηση και υποβάθμιση της επιστημονικής αξίας τους.