Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τι θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σήμερα Τετάρτη 8/2/2017 και ώρα 19.30, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
1. Σύναψη και ...
υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Εκθέσεως Εκκαθαριστή για την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ανατολής».
3. Έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος Τραπεζών και υποβολής προσφορών για τοποθέτηση μέρους ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Ιωαννιτών.
4. Έγκριση επιστροφής ποσού 108.438,70 € στην Τράπεζα Ελλάδος από έργα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ψήφιση πίστωσης.
5. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
6. Καθορισμός τελών κοινοχρήστου χώρου από υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες για το έτος 2017 και εφεξής.
7. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 21789/2102/21-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Νέστορα Μπέχλη).
8. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 46510/4491/14-07-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της κας Ελένης Γεωργ. Μπούνα, συζ. Χρήστου Λαιμοδέτη).
9. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 22301/2132/12-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης κ. Βασιλείου Τσίνα του Κωνσταντίνου).
10. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 23961/2297/22-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των ιδιοκτητών κ.κ. Ανδρέα Τσουμάνη, Ελένης Τσουμάνη - Ισιδωρίδη, καθώς και Αμαλίας και Μαρίνας Τσουμάνη)
11. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 40899/6387/24-06-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των ιδιοκτητών των κ.κ. Αλεξάνδρας Σίντου, Γεωργίου και Μιχαήλ Κωσταπάνου, Δημητρίου και Μυρτώς Μπαλαντάνη).
12. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με το υπ’ αρ. 111346/9970/6-12-2013 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της κας Λούκα Αλεξάνδρας).
13. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 67267/6759/18-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της Παρασκευής Μακρή).
14. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 69183/6959/3-11-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Αναστασίου Ζιώγα).
15. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 55175/5453/14-9-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Νικολάου Ντάρα).
16. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 63897/6414/29-9-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των αρχικών ιδιοκτητών Νικόπολου Στ. – Κων. – Βασιλικής).
17. Ανανέωση παράτασης μισθώσεων ακινήτων.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
18. Έγκριση της αριθ. 183/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών»
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
19. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
20. Έγκριση της αριθ. 25/20-1-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
21. Έγκριση της αριθ. 5/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής εισήγησης και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών - εργασιών – υπηρεσιών (Γνωμοδοτικά όργανα)»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
22. Έγκριση της αριθ. 6/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προσφορές προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
23. Έγκριση της αριθ. 7/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
24. Έγκριση της αριθ. 8/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών - εργασιών»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
25. Έγκριση της αριθ. 11/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με “Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα”»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
26. Έγκριση της αριθ. 16/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου»
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
27. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος
Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», εξήντα πέντε (65) ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας Χ.ΛΑΖΟΣ-Χ.ΓΥΡΑΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Πυρσινέλλα 6 στο Δήμο Ιωαννιτών.
29. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες Παναγιώτη Κατερίνη και Βασιλείου Κατερίνη με ΚΑ090616 και ΚΑ090329 στα Ο.Τ.307 Η, 307Θ, 307 Ι, 285, 287, και 290 του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπος του Δήμου Ιωαννιτών.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
30. Κατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή)
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ
31. Κατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (A΄ κατανομή)
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ
32. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ
33. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών για το οικονομικό έτος 2017 (χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016)
Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
34. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων – Νεοχωροπούλου – Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών»
35. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου»
36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «Κατασκευή Έργων Υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε. Ιωαννίνων»
37. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση Υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών»
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
38. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντελή Κολόκα στην Αθήνα
39. Έγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου κας Γ. Γιώτη στην Κέρκυρα, για υπόθεση του Κληροδοτήματος Γεροντικού.