Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τα παιδικά χωριά SOS,ζητούν ειδικό παιδαγωγό

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκηρύσσουν θέση Ειδικού Παιδαγωγού για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της...
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες
• Ικανότητα κρίσης, θετική επικοινωνία και δημιουργικότητα
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soshr@sos-villages.gr έως την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».