Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Προμήθεια εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

 Τη θετική της γνώμη διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου "Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού" της προσθήκης πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ...
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης 55.552 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του υποέργου, είναι το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.