Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-800.000 € για τις συνδέσεις και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιάς

O Δήμος Σουλίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Kατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς –Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς , εκτιμώμενης αξίας 785.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του...
Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη.Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή, Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.grΕιδικά το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και τις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη και από 08.00π.μ έως 14.00μ.μ (Δ/νση Τ.Υ-Πολ/μίας και Περιβ/ντος 2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά) και για την έγκυρη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σφραγισμένο από την υπηρεσίαΠληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παππάς Γρηγόριος .Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 περίπτωση α’ παραγ.2 του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 ήτοι Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 15.720,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουλίου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα μήνες και τριάντα ημέρες (14-12-2017) , από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον εννέα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.