Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ξεκήνσε το πρόγραμμα νέων αγροτών

Επικοινωνήστε με τα   2651030630 και 6942051678,για να μάθετε περισσότερα

Στόχος του Προγράμματος : Η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο νέων από 18 έως και 41 ετών για πρώτη φορά στη γεωργική απασχόληση και την εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Βασικές Προϋποθέσεις Δικαιούχων: Οι υποψήφιοι αθροιστικά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Να έχουν...
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
Να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά στη πρωτογενή παραγωγή, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης
Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι
Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000€ και μέγιστο 100.000€
Ύψος ενίσχυσης: Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ και καταβάλλεται σε 2 δόσεις. Η α΄ δόση είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης και καταβάλλεται με την έγκριση
Διάρκεια υλοποίησης: Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.
Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία στην εταιρεία TERRA Consulting – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μπαλτογιάννης Δ. Κωνσταντίνος
Στοιχεία Επικοινωνίας : Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 20-22, τηλ.: 2651030630, 6942051678, email: kompalto@yahoo.gr