Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα Πλαστικά Θράκης ζητούν Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Η εταιρεία "Πλαστικά Θράκης Pack ABEE" με έδρα τα Ιωάννινα επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Η συγκεκριμένη θέση υπάγεται στoν Οικονομικό Διευθυντή και μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται η οργάνωση και διασφάλιση της λειτουργίας των λογιστηρίων (κεντρικού και υποκ/των) σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και εμπορική νομοθεσία τις εσωτερικές ελεγκτικές Διαδικασίες και τα...
οργάνωση και παρακολούθηση των μηνιαίων και ετησίων απογραφών, η σύνταξη των μηνιαίων , τριμηνιαίων και ετησίων οικονομικών καταστάσεων εντός των καθορισμένων από τον όμιλο χρονοδιαγραμμάτων, η έκδοση και συμφωνία των στοιχείων που απαιτούνται για τον εξαμηνιαίο και ετήσιο Λογιστικό και φορολογικό έλεγχο των εταιρειών από τους ορκωτούς ελεγκτές του Ομίλου και η συμμετοχή στην κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού. O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 1) πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 2) επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 3) άδεια Φοροτεχνικού Α' Τάξης, 4) προϋπηρεσία 10 ετών σε λογιστήριο Βιομηχανίας ή σε ελεγκτική εταιρεία εκ των οποίων τα 5 σε θέση προϊσταμένου, 5) άριστη γνώση Ελληνικών & Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Φορολογία Επιχειρήσεων, 6) άριστη γνώση Αγγλικής, 7) άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) και χρήσης ERP, 8) απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής κοστολόγησης, 9) επιθυμητή γνώση των προγραμμάτων της SAP (BPC, BI),10) ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη, 11) αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα και 12) ηλικία έως 40 ετών. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 26510-57320, 210-98.75.000.