Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Το ΤΕΙ Ηπείρου προκήρυξε στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι θέσεις αυτές αφορούν:
- Μια (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων και...
Αλγόριθμοι».
- Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νοημοσύνη με έμφαση στην Αξιοπιστία Υπολογισμών».
Προϋπόθεση για εκλογή την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και Eπίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που πρόκειται να πληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση, 2) Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων, 3) Βιογραφικό σημείωμα, 4) Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν, 5) Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών, 6) Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου, 7) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 8) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσίαπριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού, 9) Πιστοποιητικό τύπου Α ́ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ//16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/τ.Β ́/27-6-2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους, 10) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με υπ ́αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ1551/23-10-2006/τ. Β) Κοινή Yπουργική Aπόφαση, 11) Γνωματεύσεις : α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, 12) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: Διεύθυνση: Κωστακιοί , 47100 ‘Αρτα, τηλέφωνο: 26810-50499, 50341. Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ