Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΕΒΕΖΑ - Η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στο δήμο

Μέχρι την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για 8 µήνες στο δήμο Πρέβεζας, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής έως και 13/10/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη...
διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4) Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6) Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).
Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
γ) Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω
δ) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
ε) Ηλικία
στ) Αριθμός ανήλικων τέκνων
ζ) Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
η) Εντοπιότητα
θ) Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).
Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως κατανέμονται οι θέσεις στο δήμο Πρέβεζας:
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ