Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Έξι (6) Εργάτες Καθαριότητας θα προσλάβει ο δήμος

Ο δήμος Ηγουμενίτσας θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι...
επιδοτούμενοι άνεργοι και μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.