Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Μετατροπή δύο θέσεων ειδικευομένων στο Νοσοκομείο "Χατζηκώστα"

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως σύμφωνα με την Αριθμ. Α3α/23791/15/24-05-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1699/Β/13-06-2016) εγκρίθηκε η μετατροπή δύο (2) θέσεων ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γ. Ν. Ιωαννίνων « Γ. Χατζηκώστα» που έχουν συσταθεί με τις Υ4α/136438/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 307/Β/2006)& Υ4α/89909/2007 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1775/Β/2007) σε δύο (2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο για...
πλήρη άσκηση.Η πλήρωση της παραπάνω θέσεως σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 08-08-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Γραφείο 132) ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των υποψηφίων ιατρών.Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 25-07-2016 έως και 05-08-2016 δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.