Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τέσσερις (4) γιατροί θα προσληφθούν στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β', ως εξής :
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας,
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας,
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Στοματικής και...
 Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας για το τμήμα Αιμοδοσίας.
Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν: 1) Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους-μέλους της Ε.Ε., 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, 3) Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας και 4) για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι 50 ετών. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του παραπάνω ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας. Εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέσηειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ.: 26510-80601).