Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

ΠΡΕΒΕΖΑ-Θέσεις για Ψυχολόγους στο Κέντρο Μετεγκατάστασης Αιτούντων Άσυλο στη Φιλιππιάδα

Προκηρύχθηκαν δύο (2) θέσεις πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση ομάδων παρέμβασης στο Κέντρο Μετεγκατάστασης Αιτούντων Άσυλο στη Φιλιππιάδα. Απαραίτητα προσόντα: 1) πτυχίο Ψυχολογίας, 2) άδεια άσκησης επαγγέλματος, 3) προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία, 4) άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 5) άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, 6) δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και...
ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, 7) άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και 7) βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιθυμητά προσόντα: α) άδεια οδήγησης, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γ) εθελοντική εργασία και δ) γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 10 Μαΐου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.