Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Στο Δημοτικό Συμβούλιο το κληροδότημα Ι. Λιάπα

Ο αείμνηστος Ιωάννης Λιάπας, ιατρός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Οκτωβρίου 2005, κληροδότησε στο Δήμο Ιωαννιτών ένα ακίνητο (εκτάσεως 10.123 τετραγωνικών μέτρων) που βρίσκεται στη θέση «Λυκόστομο» της Κρανούλας Ιωαννίνων.Στην, από 1-9-2005- ιδιόχειρη διαθήκη του, ο διαθέτης γράφει, μεταξύ άλλων, ότι το ακίνητο το κληροδοτεί στο Δήμο «με σκοπό την αξιοποίησή του για οποιοδήποτε κοινωφελή (και όχι κερδοσκοπικό) σκοπό που θα καθορισθεί κατόπιν αποφάσεως του τότε Δημάρχου Ιωαννιτών ή του...
Δημοτικού Συμβουλίου. Επιθυμία μου είναι ο σκοπός που θα καθοριστεί δια των ανωτέρω αποφάσεων, να φέρει το όνομα του πρόωρα χαμένου υιού μου Δημητρίου Λιάπα…».

Νομική γνωμάτευση
Σύμφωνα με νομική γνωμάτευση, «η κληρονομιά του Ιωάννη Λιάπα δεν αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης του Ν. 4182/2015, αλλά αντιθέτως ανήκει και μπορεί να προστεθεί στη λοιπή περιουσία του Δήμου Ιωαννιτών».Το σκεπτικό της νομικής γνωμάτευσης, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο διαθέτης «δεν προσδιορίζει ειδικότερα τον επιδιωκόμενο σκοπό για τον οποίον και καταλείπει την εν λόγω κληρονομιά στο Δήμο Ιωαννιτών και σε κάθε περίπτωση από την εν λόγω ιδιόχειρη διαθήκη δεν συνάγεται επαρκής ο επιδιωκόμενος σκοπός, όπως π.χ. θα μπορούσε να αναφέρει ότι κληροδοτώ το συγκεκριμένο ακίνητο στο Δήμο Ιωαννιτών για την κατασκευή σχολείου, γηροκομείου, κλπ., με αποτέλεσμα και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα να θεωρείται ότι η περιουσία έχει καταλειφθεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού, που επιδιώκει κατά τον προορισμό του το νομικό πρόσωπο, εν προκειμένω ο Δήμος Ιωαννιτών, ήτοι το γενικότερο συμφέρον των δημοτών και εντάσσεται στην υπόλοιπη περιουσία του…».Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, το παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγρ. 4 του Ν. 3852/2010.