Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

ΗΠΕΙΡΟΣ-Θέσεις για Κοινωνικούς Επιστήμονες και Παιδαγωγούς στα Κέντρα Μετεγκατάστασης Αιτούντων Άσυλο στον Κατσικά και τη Φιλιππιάδα

Προκηρύχθηκαν θέσεις πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση ομάδων παρέμβασης στα Κέντρα Μετεγκατάστασης Αιτούντων Άσυλο στον Κατσικά και τη Φιλιππιάδας. Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής:
- Τέσσερις θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων, με απαραίτητα προσόντα: 1) Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών, 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 3) Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία, 4) Άριστη γνώση της ...
Αγγλικής Γλώσσας, 5) Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, 6) Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, 7) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και 8) βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιθυμητά προσόντα: α) άδεια οδήγησης, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γ) εθελοντική εργασία και δ) γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 10 Μαΐου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.
- Τέσσερις θέσεις Παιδαγωγών, με απαραίτητα προσόντα: 1) πτυχίο Παιδαγωγικής, 2)πΠροηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία, 3) άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 4) άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, 5) δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και 6) άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Επιθυμητά προσόντα: α) άδεια οδήγησης, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γ) εθελοντική εργασία και δ) γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 10 Μαΐου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ.