Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 28 προσλήψεις εργαζομένων στο δήμο

Εγκρίθηκε από τον Ηπειρώτη υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπαλάφα, η σύναψη 599 συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ ή έως εννέα μηνών για αναγνωρισμένες Σχολές, σε Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων ανταποδοτικού χαρακτήρα. Στην Ήπειρο προσλήψεις θα γίνουν μόνο στο δήμο Ιωαννιών, όπου 28 εργαζόμενοι θα προσληφθούν στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και ...
Άθλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, κατά περίπτωση.