Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ του ΟΑΕΔ

 Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 11/04/2016 έως και την Παρασκευή 15/04/2016, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β716.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του...
συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης: • «Κίνδυνοι κοντά και μέσα στα ορμητικά νερά» 2 ώρες. • «Υδροδυναμική / μηχανική των ρευστών» 2 ώρες. • «Τεχνικός εξοπλισμός (ατομικής προστασίας / ειδικός εξοπλισμός διάσωσης» 16 ώρες. • «Συμπεριφορά στα ορμητικά νερά» 18 ώρες. • « Επέμβαση σε περιοχές και πεδία που επικρατούν πλημμυρικά φαινόμενα » 12 ώρες. Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών: • Εκπαιδευτής πτυχιούχος ΑΕΙ με πιστοποιημένη εξειδίκευση ως εκπαιδευτής σχολών διάσωσης, Κανόε - Καγιάκ «άγριων νερών» και οδηγών ποταμού Rafting ή • Εκπαιδευτής πτυχιούχος ΑΕΙ με πιστοποιημένη εξειδίκευση ναυαγοσώστη, οδηγού ποταμού Rafting και προπονητή Κανόε - Καγιάκ. Οι εκπαιδευτές για τις παραπάνω ειδικότητες θα πρέπει να έχουν εμπειρία (εκπαιδευτική ή επαγγελματική) τουλάχιστον δύο ετών.