Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - 20 προσφερόμενες θέσεις εργασίας

Ο δήμος Δωδώνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων. Αναλυτικά θα προσληφθούν:
- Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, με Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου,
- Έξι (6) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, με Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα της...
Δημοτικής Ενότητας Λάκκας Σουλίου,
- Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, με Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Σελλών και
- Τέσσερις (4) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, με Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Δωδώνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Αίτηση προς τον Δήμο Δωδώνης, 2) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 3) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτήριου τίτλου, 4) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα, 5) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή, 6) Αποδεικτικό κατοχής ΑΜΚΑ, 7) Αποδεικτικό κατοχής ΑΦΜ, 8) Αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου Ι.Κ.Α, 9) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 10) Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, στα γραφεία του Δήμου Δωδώνης (Δ/νση: Αγία Κυριακή, τηλ:2654360139 ) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπόμπολη Αλεξάνδρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.