Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

16 προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού, στα Νοσοκομεία της Ηπείρου

ΠΡΟΣΟΧΗ-Μέχρι και σήμερα Δευτέρα 11 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων

Η 6η ΥΠΕ ανακοινώνει την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στα Νοσοκομεία της Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικά για τα Νοσοκομεία της Ηπείρου, προβλέπεται η πρόσληψη 16 εργαζομένων. Αναλυτικά ανά Νοσοκομείο και ειδικότητα οι προσφερόμενες θέσεις είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΥΕ Βοηθ. Υγ. Προσωπικό, Δύο (2) θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτικής, Μία (1) θέση
ΔΕ Τεχν. (Ηλκτρολόγων), Μία (1) θέση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΥΕ Βοηθ. Υγ. Προσωπικό, Μία (1) θέση
ΤΕ Μαιευτικής, Μία (1) θέση
ΤΕ Ιατρ. Εργαστηρίων, Μία (1) θέση
ΠΕ Πληροφορικής, Μία(1) θέση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΠΕ Φαρμακοποιών, Μία (1) θέση
ΔΕ Β. Ι. & Β. Εργαστηρίων, Μία (1) θέση
ΔΕ Χειρ. Ιατρ. Συσκ, Μία (1) θέση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Μία (1) θέση
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕ Β. Ι. & Β. Εργαστηρίων, Μία (1) θέση
ΔΕ Β. Φαρμακείου, Μία (1) θέση
ΤΕ Δ.Μ. Υγείας & Πρόνοιας, Μία (1) θέση
ΥΕ Βοηθ. Υγ. Προσωπικό, Μία (1) θέση.
Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
2) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια),
3) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών,
4) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης (όπου απαιτείται),
5) Απλό αντίγραφο κάρτας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ,
6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
7) Απόδειξη γνώσης Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού & ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & ΤΕ Λογιστικής και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,8) Βεβαίωση χρόνου εμπειρίας (Α: Για δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ευρύτερο δημόσιο τομέα από την υπηρεσία του οικείου φορέα ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, Β: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες που να προκύπτει το είδος της εργασίας ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου που να αναφέρει το χρόνο, το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη και9) Βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο που απαιτείται (όπως π.χ. βεβαίωση της Ε.Ν.Ε. για τον κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση του ΠΣΦ για τους ΤΕ Φυσιοθεραπείας, κλπ.).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 11-04-2016 στα Νοσοκομεία, καθώς και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ. (ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη στη Διεύθυνση: Υπάτης 1 και ΝΕΟ Πατρών Αθηνών, Πάτρα, ΤΚ:26441), η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραπάνω δικαιολογητικά. Για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης, κάντε κλικ ΕΔΩ