Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Απόφαση "βόμβα" του ΔΟΑΤΑΠ μπλοκάρει την αναγνώριση των Μεταπτυχιακών (και των εξ αποστάσεων)

Εάν η πρακτική άσκηση δεν πραγματοποιήθηκε στη χώρα απόκτησης του τίτλου

Απόφαση "βόμβα" του ΔΟΑΤΑΠ μπλοκάρει την αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων (σε αυτά περιλαμβάνονται και τα εξ αποστάσεως), εάν οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών δεν προσκομίσουν στον ΔΟΑΤΑΠ βεβαίωση, που να αποδεικνύει ότι η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στη χώρα στην οποία απονεμήθηκε ο τίτλος του μεταπτυχιακού. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών δε θα παίρνουν αναγνώριση από τον...
ΔΟΑΤΑΠ και δεν θα διορίζονται επειδή δεν θα παίρνουν συνάφεια! Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κυρίως οι φοιτούντες στα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως, θα πρέπει να έχουν πολύμηνη παρουσία σε ξένη χώρα. Όπως αναφέρεται στην επίμαχη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ: "Πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος".