Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Προτεραιότητα στον αγροδιατροφικό τομέα δίνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Δίνονται κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια

Προτεραιότητα στον αγροδιατροφικό τομέα και τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών δίνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος το προσχέδιο του οποίου θα παρουσιαστεί από την κυβέρνηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Στο νέο Νόμο περιλαμβάνονται φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και συμψηφισμοί οφειλών με φόρους, ενώ δίνονται κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, στο προσχέδιο του νέου νόμου προβλέπονται οι εξής κατηγορίες ενισχύσεων:

- Φορολογική απαλλαγή, επί των προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
- Επιχορήγηση για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης,
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού,
- Επιδότηση επιτοκίου,
- Συμψηφισμός οφειλών με φόρους,
- Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
- Σταθερό φορολογικό σύστημα για επτά χρόνια (σ.σ. η φορολογία 29% επί των κερδών να μη μπορεί να αυξηθεί για επτά χρόνια),
- Ταχεία αδειοδότηση και
- Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.