Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά υλοποιεί την δράση «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στις περιοχές της χωρικής του αρμοδιότητας», κατόπιν διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορισμό αναδόχου.Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και...
Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά» του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και αφορά την «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας».Η τοποθέτηση ξεκίνησε από την Προστατευόμενη περιοχή των Εκβολών Καλαμά και θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία, επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές, είναι μεταλλικές και θα στερεώνονται στο έδαφος με σκυρόδεμα.Συγκεκριμένα, σε όλες τις περιοχές θα τοποθετηθούν συνολικά οι παρακάτω :
14 κεντρικές και 15 συνοπτικές πινακίδες, με πληροφορίες γενικές για την περιοχή, την βιοποικιλότητα και τις παραγωγικές δραστηριότητες.
20 πινακίδες για σήμανση των Ζωνών των περιοχών με πληροφορίες για τις μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ. με αριθμό 36427 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών» (ΦΕΚ 396/Δ’/17.09.2009).
10 πινακίδες για απαγόρευση ρίψης σκουπιδιών και αδρανών υλικών ( Άρθρο 12 του Ν. 1650/86)
25 πινακίδες για απαγόρευση κυνηγιού, όπου αυτό απαγορεύεται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και στις αντίστοιχες Δασικές απαγορευτικές διατάξεις.
Ο σκοπός υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, που εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που πραγματοποιεί ο Φορέας, είναι η έγκυρη πληροφόρηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών των προστατευόμενων περιοχών και παράλληλα η ανάδειξη των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον.Δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται σπάνια ή απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας και ενδημικά είδη φυτών τα οποία προσδίδουν υψηλή οικολογική αξία σε αυτές.
Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τα όρια των «Ζωνών Προστασίας της Φύσης» με αναφορά στις βασικότερες δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται εντός των ορίων τους.Στις πινακίδες απεικονίζονται οι προστατευόμενες περιοχές σε χάρτες ώστε εύκολα να αντιλαμβάνεται ο πολίτης που ακριβώς βρίσκεται και παράλληλα να έχει και την συνολική εικόνα της περιοχής.Τέλος, με την σήμανση των προστατευόμενων περιοχών, εκτιμούμε ότι πέρα από την εξοικείωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, θα συμβάλλουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής και την αποτροπή κάθε μορφής υποβάθμισης του περιβάλλοντος, μέσα από την ορθολογική διαχείριση της περιοχής. Θεωρούμε το φυσικό πλούτο της περιοχής, ένα σημαντικό κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία, η προστασία και διατήρηση του οποίου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας.