Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Συναδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30η του μηνός Δεκέμβρη του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και...
ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Έγκριση τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
Αναπροσαρμογή ή µη Τέλους ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ), Δημοτικών Τελών (ΔΤ) Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλιατών, έτους 2016» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύστερα από αίτημα της Μπότζιου Χριστίνας του Αντωνίου που καταβλήθηκε για δημοτικά τέλη, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και δημοτικό φόρο στις σταυλικές εγκαταστάσεις. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία