Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ο όμιλος "Πλαστικά Θράκης" ζητά να προσλάβει τεχνικό διευθυντή

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης του Τεχνικού Διευθυντή. Η θέση υπάγεται στo διευθυντή εργοστασίου της εταιρείας "Πλαστικά Θράκης Pack ABEE" με έδρα τα Ιωάννινα. Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται η οργάνωση προληπτικής/προβλεπτικής συντήρησης, η οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών, η διοίκηση προσωπικού, η σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμού δαπανών συντήρησης, η ανάπτυξη ανθρωπινου δυναμικού, η δημιουργία ομάδας και η συνεχή βελτίωση των δεικτών απόδοσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει...
πτυχίο ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης (επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών), ηλικία έως 40 ετών, προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανίας, άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency), άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) και χρήσης ERP, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη και αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα. Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπουρούν να λάβουν πληροφορίες από το τηλ.: 210-98.75.000 και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: nfo@thraceplastics.gr με κωδικό: PRD001.