Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Τρεις (3) προσλήψεις στη ΔΕΥΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΠ), ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πρέβεζας. Πο συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

Δύο (2) άτομα, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Ένα (1) άτομο, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων ερνασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, Λ. Ειρήνης 28, ΤΚ 48100- Πρέβεζα, απευθύνοντας στην γραμματεία υπόψιν κας Α. Ράπτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2682 0 25041). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, στις 4-11-2015.