Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΑΡΤΑ - Δέκα (10) θέσεις εργασίας καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού στο Δήμο

Ανακοινώθηκε από το δήμο Αρταίων, η πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 30-6-2016, επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού. Οι θέσεις κατά σειρά είναι:

ΔΕ Διευθυντής Ωδείου (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Φλάουτου (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Μονωδίας-Φωνητικής (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Μπουζουκιού (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Κλασικής κιθάρας (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Ακορντεόν (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Βιολιού (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Κλαρινέτου (μία θέση),
ΔΕ Μουσικός Κρουστών (μία θέση).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Γραμματεία του Ωδείου της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άρτας, Βασιλέως Κων/νου 28 Τ.Κ. 47100 (τηλ. επικοινωνίας: 2681073595 και 2681073592 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά: 1) Αίτηση 2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 4) Σύντομο βιογραφικό 5) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο 6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται: τα γενικά προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.