Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Στον αέρα η Β' φάση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας!

Aίτηση διάλυσης της εταιρίας (ΕΛΤΕΡ)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με απόφασή της στις 27 - 8 - 2015 και επειδή :
1. Για την ολοκλήρωση του έργου οι υπολειπόμενες εργασίες είναι :
α.) Ολοκλήρωση των εργασιών του προβλήτα πλαγιοπρυμνοδέτησης και συγκεκριμένα :
Πλήρωση των κυψελών των caissions με λεπτόκοκκο υλικό (υπολείπεται το 50% της πλήρωσης) . Παραμονή επί...
12 μήνες . Αφαίρεση του υλικού πλήρωσης των caisson μέχρι στάθμης 3.00μ από τον πυθμένα των caissons. Oλοκλήρωση της κατασκευής του προβλήτα (κατασκευής ανωδομής και εξοπλισμού ,τοποθέτηση γεφυρωμάτων κλπ.)
β) Κατασκευή όλων των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση Τερματικού Σταθμού Τ3 εκτός των σκυροδεμάτων και των τοιχοδομών που έχουν εκτελεστεί.
2. Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτημα παράτασης για την ολοκλήρωση των ως άνω υπολειπομένων εργασιών , αλλά αντιθέτως υπέβαλε αίτημα διάλυσης της εργολαβίας .
4. Η οριακή προθεσμίας όπως προσδιορίζεται στη παρ.7 του άρθρου 48 του ν.3669/2008 αντιστοιχεί σε 19 μήνες [1/3*(42+15μήνες)], χρόνος που είναι τεχνικά επαρκής για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την χορήγηση παράτασης ( οριακή προθεσμία ) μέχρι 30-03-2017 για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Β’ Φάση» χωρίς αναθεώρηση και μετάθεση του κρίσιμου για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) χρόνου.