Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Προσλήψεις 49 εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης δήμου Ιωαννιτών

Στην πρόσληψη 49 εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Νεολαίας και Άθλησης προχωρά ο δήμος Ιωαννιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων και μουσικών συνόλων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. Αναλυτικά οι προσλήψεις είναι οι εξής:
Στη Φιλαρμονική του δήμου, θα προσληφθούν για εννέα (9) μήνες οι παρακάτω 26 μουσικοί εκτελεστές:
Δύο (2) για Φλάουτο, Έξι (6) για Κλαρίνα Σι ύφεση, Δύο (2) για Σαξόφωνα Άλτο, Ένας (1) για Σαξόφωνα Τενόρο, Ένας (1) θέση για Φαγκότο, Τρείς (3) για Τρομπέτες, Δύο (2) για Κόρνο σε Φα Μία, Ένας (1) για Αλτικόρνο, Ένας (1) για Βαρύτονο (Εμφώνιο), Ένας (1) για Τρομπόνι Ατίρο, Δύο (2) για Μπάσο Μι ύφεση και Τέσσερις (4) για κρουστά.
Στο Εικαστικό Εργαστήρι του δήμου, θα προσληφθούν για εννέα (9) μήνες οι παρακάτω δύο (2) Εικαστικοί Εκπαιδευτικοί:
'Ενας (1) Ζωγράφος-Φωτογράφος και ένας (1) θέση Εικαστικός (ζωγράφος ή χαράκτης ή γλύπτης).
Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, θα...
προσληφθούν για εννέα (9) μήνες οι παρακάτω δέκα (10) μουσικοί εκτελεστές:
Τέσσερες (4) για βιολί, δύο (2) για βιόλα, δύο (2) για βιολοντσέλο και ένας (1) για κοντραμπάσο.
Στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, θα προσληφθούν για εννέα (9) μήνες οι παρακάτω 11 μουσικές ειδικότητες:
Ένας (1) για βιολοντσέλο, ένας (1) για φλάουτο, ένας (1) για κλαρινέτο-σαξόφωνο-όμποε, ένας (1) για τρομπέτα, ένας (1) για μονωδία, ένας (1) για ανώτερα θεωρητικά-σύνθεση, ένας (1) για μαέστρο παιδικής χορωδίας, ένας (1) για χορωδία ενηλίκων, ένας (1) για ηλεκτ. αρμόνιο, ένας (1) για ηλεκτρ. κιθάρα και ένας (1) για παραδοσιακό βιολί.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της προϋπηρεσίας-εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 2) Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση. 3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν. 4) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας-προϋπηρεσίας: ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα-ειδικότερα όσον αφορά τους μουσικούς σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 5) Βιογραφικό σημείωμα. 6) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής. 7) Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν απαραιτήτως άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016, σε περίπτωση δεύτερης απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Γκόγκο, υπόψη κ. Σιφίδου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ