Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Εξωτερικούς συνεργάτες σε Ιωάννινα, Άρτα και Θεσπρωτία ζητά το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σύμφωνα με την από 16.06.2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού συνεργατών στις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας και Θεσπρωτίας, προτίθεται να διευρύνει το μητρώο συνεργαζόμενων εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων για την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στους νομούς αυτούς, το οποίο είχε προκηρυχθεί με την υπ. αριθμ. 7784/17.03.2015 πρόσκλησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είχε εγκριθεί με την από 13.05.2015 απόφαση του Δ.Σ. του φορέα. Στη βάση αυτή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, προκειμένου για την ένταξη τους στο εν λόγω μητρώο, στο πλαίσιο υλοποίησης του....
υποέργου 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση)» - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με MIS 491402. Στόχος της διεύρυνσης του μητρώου είναι η παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ωφελούμενους αποδέκτες απόφοιτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. ηλικίας έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative - YEI), από εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους που έχουν ενταχθεί σε αυτό και αξιοποιείται από τον αρμόδιο φορέα (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με βάση την ζήτηση παροχής των προαναφερομένων υπηρεσιών υποστήριξης στις προαναφερόμενες περιφερειακές ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες (φυσικά πρόσωπα), κατ ελάχιστον, θα πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (επιτηδευματίες), να διαθέτουν: α) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές επιστήμες και β) συναφή επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των ενηλίκων τουλάχιστον 20 ωρών. Πληροφορίες στο τηλ.: 210-88.46.852 και στο site: imegsevee.gr