Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Μία (1) θέση ΠΕ Αρχαιολόγων στον Αρχαιολογικό Χώρο Νικόπολης

Η Επιστημονική Επιτροπή Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης θα προσλάβει έναν (1) ΠΕ Αρχαιολόγο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης για τις ανάγκες του έργου: "Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης". Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την...
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 με 13:00 στη διεύθυνση: Επιστημονική Επιτροπή Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Νικόπολης, 5ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων, θέση «Ασύρματος», Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα γραφείο Γραμματείας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από 20-07-2015 έως 29-07-2015. Η ανακοίνωση θα καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο (Ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Επιστημονικής Επιτροπής Νικόπολης και της Προϊστάμενης Αρχής (ΔΙΠΚΑ - Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα) και στο ΚΕΠ του Δήμου Πρέβεζας, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ