Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - Δώδεκα (12) θέσεις εργασίας στο δήμο

Ο Δήμαρχος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων και πιο αναλυτικά: Επτά (7) YE Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών, ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB) και ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Γκρέιντερ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2) Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού, 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την...
ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι, 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα, 5) Πιστοποιητικό γεννήσεως, 6) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Φιλιατών και 7) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14-07-2015 έως και 17-07-2015 στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες (Γραφείο Προσωπικού)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.(Τηλέφωνα επικοινωνίας 2664-3-60164 και 2664-0-22213). Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ