Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Ζητείται τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης ή έργων ζωγραφικής

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για το έργο ανάδειξης του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Δ.Ε. Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης ή Έργων Ζωγραφικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι τις 30 Σεμπτεμβρίου 2015, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη: "Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Νομού Πρέβεζας". Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Τ.Κ: 48100, Πρέβεζα, υπόψη κας Ζωής Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 26820-89890) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που...
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02/06/2015 έως 08/06/2015). Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ