Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Προκηρύσσεται η θέση του διευθυντή στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς

Μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουνίου οι αιτήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πλήρωση θέσεων διευθυντών των υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ανάμεσα στα οποία είναι και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, προκειμένου να καταταγούν στους, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του σχετικού παραρτήματος, πίνακες υποψηφίων διευθυντών. Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η προσκόμιση-αποστολή των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης έως και...
δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-συνοδευτικά των αιτήσεων είναι: 1) Βιογραφικό σημείωμα, 2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης, 3) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, 4) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), 5) Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων, 6) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, την καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία πρέπει να αναφέρονται χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση, 7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: α) ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους ν. 4057/2012 και 4325/2015), και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015, 8) Δήλωση σειράς προτίμησης έως και τριών (3) εκκλησιαστικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για τα οποία θέτει υποψηφιότητα ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριμένα: 1) ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας: α) είτε στο εκκλησιαστικό σχολείο, στο οποίο κατέχει οργανική θέση, είτε σε ένα από τα εκκλησιαστικά σχολεία στα οποία υπηρέτησε την τελευταία πενταετία για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, και β) σε δύο άλλα Εκκλησιαστικά Σχολεία, των οποίων η επιλογή δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό, 2) Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας σε έως και τρία Εκκλησιαστικά Σχολεία, χωρίς κανέναν περιορισμό επιλογής. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης, 9) Συστατική επιστολή του επιχώριου με το Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης μητροπολίτη ή από εξέχουσα προσωπικότητα της Ορθοδοξίας. Ι) ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών οφείλουν να επισυνάψουν πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναγράφεται: α) η συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους, β) η συνολική διδακτική υπηρεσία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 απόφασής μας, γ) η συνολική διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και δ) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και ότι δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους. Η αίτηση, τύπος της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και τα
απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση deektha@minedu.gov.gr, σαρωμένα και σε μορφή PDF, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ)
ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ