Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα:

1. Θέμα: Συγκρότηση Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή επιχορηγήσεων - Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
Εισηγητής : Α/δήμαρχοι κ.κ. Παππά Ουρανία και Μπέλλος Παύλος
2. Άσκηση αρμοδιότητας «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», «Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» από το Νομικό Πρόσωπο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
3. Λήψη απόφασης επί της από 6/4/2015 αιτήσεως –προτάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « topomet – Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία- Σύμβουλοι Μηχανικοί» με διακριτικό τίτλο << topomet Α.Ε>>, που εδρεύει στα Ιωάννινα περί εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση δίκης.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
4. Παραχώρηση αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο στον κυνηγετικό σύλλογο Φιλιατών.
-Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

5. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Ελαίας, Δ.Κ. Φιλιατών μεταξύ των 550,551και 554 κληροτεμαχίων Δ. Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

6. Κανονισμός ύδρευσης Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Διαγραφή χρεών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

8. Χορήγηση παράτασης εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης( Εκ Παραδρομής)
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

9. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο παράβαση Κ.Ο.Κ.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

10. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης της εταιρείας Ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε και επαναβεβαίωσή τους στο ορθό.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς.

11. Λήψη απόφασης σχετικά με αναλήψεις από Λογαριασμό καταθέσεων με δικαιούχο την Τοπική Κοινότητα Αμπελώνας και διαχείριση του Λογαριασμού αυτού.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

12. Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για πυροπροστασία έτους 2015
(Πιθανή ημερομηνία 01-07-2015 έως και 01-09-2015).
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

13. Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια το μήνα για το διάστημα από 01-07-2015 έως και 31-07-2015
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

14. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2015 Πρακτικού Δημ. Επιτροπής Παιδείας για καταστροφή άχρηστου υλικού σχολικών μονάδων.
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κα Παππά Ουρανία

15. Επιχορήγηση εκπολιτιστικών συλλόγων δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

16. Έγκριση μελέτης του έργου: <<ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΜΕΡΤΟΥ >>και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

17. Έγκριση μελέτης του έργου:<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ >> και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

18. << Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 7144/18.05.2015 απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της για το έργο : Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας και εξουσιοδότηση Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων που την συνοδεύει>>.
- Εισηγητής: - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου << Κατασκευή πεζοδρομίων στην τ.κ. Ασποκκλησίου>>.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου<< Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του δρόμου Αχλαδέας – Κάμπου Φοινικίου>>.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

21. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου στο έργο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Συν. Νεροχωρίου στην τ.κ. Κοκκινολιθαρίου» του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

22. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης << Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρηση – Επέκταση πόλης Φιλιατών και Πράξη Εφαρμογής>>.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

23. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης << Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρηση – Επέκτασης πόλης Φιλιατών και Πράξη εφαρμογής>>.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων