Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

ΚΟΝΙΤΣΑ:Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο 70 ωρών με θέμα "Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας"

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης στην Κόνιτσα.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Οριζόντιες και Κοινωνικές Δεξιότητες), αφορά επιμορφωτικές δράσεις δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε εργαζομένους τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και σε αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού συστήματος μάθησης (blendedlearning). Πρόκειται για...
εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με διττό στόχο: α) Συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος β) Ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον Με τον τρόπο αυτό θα καταστούν πιο πρόσφορες οι συνθήκες για την προσαρμογή των εργαζομένων σε επαγγέλματα αιχμής, σε ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, σε ανάληψη πρωτοβουλιών νέας επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα η απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την εγκατάσταση, την εξέλιξη και τη διάκριση στο χώρο της αγοράς εργασίας. Επιπροσθέτως, οι νέες αυτές κοινωνικές δεξιότητες οφείλουν να μην απευθύνονται μονοσήμαντα στη σφαίρα της απασχόλησης αλλά να επεκτείνονται στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας δημιουργώντας πολίτες με κριτικό, έλλογο και δημοκρατικό συνειδησιακό υπόβαθρο. Αυτό σημαίνει πώς οι νέες γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες απαιτείται να καλλιεργούν μια νέα μορφή κοινωνικής συνείδησης η οποία θα δομείται στην καινοτομία, στη δεκτικότητα απέναντι στο καινούριο, στην κουλτούρα του διαλόγου, στην ανοχή στο διαφορετικό, στον πολιτικό και κοινωνικό ορθολογισμό, στην ενσυναίσθηση της πολιτισμικής, φυλετικής και έμφυλης διαφοράς, στη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συναίνεσης και συνοχής. Η πρόταση αυτή επικεντρώνεται επίσης, στην εξερεύνηση και υποστήριξη των κοινωνικών και ηθικών κανόνων και αξιών, οι οποίοι θα καλύψουν αποτελεσματικά όλες τις μορφές διακρίσεων στο χώρο εργασίας και αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων αυτών οι οποίες μπορεί να βασίζονται σε λόγους «φυλετικής» ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Η δομή των σεμιναρίων έχεις ως εξής:
35 ώρες δια ζώσης (χωρισμένο σε 2 3μερα)
35 ώρες εξ'αποστάσεως
Στις 1-2-3 Ιουλίου (απογευματινές ώρες), θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μέρος της θεματικής:
"Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας"
για δηλώσεις συμμετοχής, στο email anasttst@hotmail.com