Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Την πρόσληψη οκτώ (8) Ναυαγοσωστών προωθεί ο δήμος

Την πρόσληψη κατά μέγιστο αριθμό οκτώ (8) Ναυαγοσωστών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με τρίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ, ανακοίνωσε ο δήμος Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15, του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143Α') για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών. Οι διαδικασίες πρόσληψης θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες να αναλάβουν υπηρεσία στις παραλίες και ο Δήμος Ηγουμενίτσας να μπορεί να παρέχει προστασία των λουομένων στις ακτές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των θαλάσσιων ατυχημάτων. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τις ...
αποδοχές και την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α.70.6041 με τίτλο: «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και τον Κ.Α.70.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2015.